radiologija.lt / Draugijos / Vilniaus krašto radiologų draugija / Vilniaus krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m. Printable version

Vilniaus krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

Vilniaus krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

Vilniaus krašto radiologų draugija

Vilniaus krašto radiologų draugijos pirmininkas Artūras Samuilis

El. paštas: Arturas.Samuilis@santa.lt

Vilniaus krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

2003 m. rugsėjo 25 d. įvyko draugijos ataskaitinis rinkiminis posėdis. Draugijos pirmininkas med. dr. Konstantinas Romualdas Dobrovolskis perskaitė ataskaitinį pranešimą apie draugijos narių praktinį, mokslinį, pedagoginį ir visuomeninį darbą ataskaitiniu periodu. Atsiskaitė draugijos iždininkė gyd. Danutė Kievišienė ir revizijos komisijos narys gyd. Henrikas Kontrimavičius. Apsvarsčius ataskaitinius pranešimus ir jiems pritarus, pradėti naujos draugijos valdybos rinkimai. Draugijos pirmininkas pasiūlė atsakingąja sekretore palikti prof. Aldoną Bartusevičienė. Draugijos nariai į valdybą pasiūlė: med. dr. Jūratė Dementavičienė, med. dr. Ramūną Ambrozaitį, med. dr. Abą Vitėną, prof. Aldoną Bartusevičienė, gyd. Danutė Kievišienė. Balsų dauguma (balsuojant atvirai) išrinkta nauja draugijos valdyba:

Pirmininkė – med. dr. J.Dementavičienė
Pavaduotojai – med. dr. R.Ambrozaitis ir med. dr. A.Vitėnas
Atsakingoji sekretorė – prof. A.Bartusevičienė
Iždininkė – D.Kievišienė
Revizijos komisijos nariai – Henrikas Kontrimavičius, Anatolijus Šubkovas ir Ramūnas Valančius.
Taip pat buvo išrinkta delegacija į LRA V suvažiavimą: valdybos nariai ir po vieną narį iš kiekvienos rajono draugijos bei gydymo įstaigų. 2003 m. pradžioje draugijoje buvo 109 nariai, o 2006 m. liepos 1 d. – 131 narys. Ataskaitiniu laikotarpiu išbraukti penki nariai, nemokėję nario mokesčio, įstojo
29 nauji nariai. Ataskaitiniu periodu netekome dviejų draugijos narių: anapilin iškeliavo gyd. Elvyra Grigaitė, prof. Viktoras Mamontovas.
Tarp draugijos narių nemažai turinčių mokslinius laipsnius: penki habilituoti medicinos daktarai – Kazys Ambrozaitis, Vincas Lapinskas, Aldona Bartusevičienė, Pranas Baltrušaitis, Vitalija Vitkienė; 16 medicinos daktarų: Konstantinas Romualdas Dobrovolskis, Nomeda Valevičienė, Aba Vitėnas, Kęstutis Janulis, Kazys Juškevičius, Ramūnas Ambrozaitis, Romualdas Andrius Dobrovolskis, Arvydas Burneikis, Stasys Vaičiulis, Ernestas Janulionis, Bronius Rožinskas, Jūratė Dementavičienė, Božena Daškevičienė, Laima Grinytė, Edita Kaubrienė, Rūta Grigienė.
Dvylikai draugijos narių suteikti Garbės vardai: Kaziui Ambrozaičiui, Aldonai Bartusevičienei, Pranui Baltrušaičiui, Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui,
Vincui Lapinskui, Antanui Ivanauskui, Vitalijai Vitkienei, Vladai čipkienei, Aldonai Rainienei, Janinai šakalienei, Birutei Markelienei, Eugenijai Padvelskienei.
2003-09-25–2006-06-29 ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 27 draugijos posėdžiai, iš jų 11 sertifikuotų. Tris kartus dalyvavome LRA konferencijose, kur skaityti pranešimai, pristatytos radiologijos naujovės. Vilniaus draugijos posėdžiuose perskaityti 87 pranešimai, demonstruoti reti ir sudėtingos diagnostikos atvejai, svarstyti numatomų LRA kongresų organizaciniai klausimai: pranešimų tematika, straipsnių spausdinimas ir kt. Organizuoti bendri posėdžiai su kitomis Lietuvos medikų mokslinėmis draugijomis: pulmonologų, torakalinių chirurgų, neurologų, gastroenterologų, traumatologų – ortopedų, pilvo chirurgų, koloproktologų. Mūsų draugijos posėdžių svečiais ir pranešėjais buvo Kauno radiologų draugijos nariai bei Latvijos radiologų draugijos nariai – pirmininkas doc. Ardis Platkajis, prof. G.Krumina.
Draugijos posėdžiuose skaityti pranešimai įvairiais klausimais: organizaciniais – 9 pranešimai, naujų tyrimo metodikų – 7 , plaučių ligų diagnostikos – 10, virškinimo trakto ligų diagnostikos – 17, kaulų ir sąnarių ligų – 6, urologinių ligų radiologijos – 4, vaikų ligų diagnostikos – 5, onkologinių ligų radiologijos – 9, kardioradiologijos – 5, informacinių pranešimų iš užsienio stažuočių, kongresų, suvažiavimų – 6.
Suorganizuoti keturi tarptautiniai seminarai, kuriuose dalyvavo kolegos iš tolimojo užsienio ir skaitė pranešimus: prof. Jovitas Skučas iš JAV perskaitė pranešimus virškinimo trakto rentgenodiagnostikos klausimais, prof. Rudiger von Kummer iš Vokietijos – skaitė paskaitas ir vedė seminarus neuroradiologijos klausimais, įvyko pirma konferencija PACS klausimais dalyvaujant pranešėjams medikams iš Lietuvos, Izraelio, Estijos, firmų
gamintojų atstovams ir Lietuvos vyriausybės nariams.
Nemažai gydytojų radiologų yra ir kitų draugijų nariai bei aktyviai dalyvauja kitų draugijų veikloje, dėsto Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, kelia gydytojų radiologų kvalifikaciją.
Ataskaitiniu periodu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Pulmonologijos ir radiologijos klinikos Radiologijos centrui pradėjo vadovauti doc. Algirdas Edvardas Tamošiūnas. Jis aktyviai dalyvauja draugijos veikloje, į ją įtraukė centro darbuotojus, rezidentus, kurie ruošia ir skaito pranešimus, dalyvauja rašant straipsnius Lietuvos ir užsienio medicinos žurnalams. Radiologijos centro doc. Nomeda Valevičienė aktyvi tarptautinės skaitmeninių technologijų radiologijoje draugijos narė, dalyvauja tarptautinėje telemedicinos programoje, diegiant telemedicinos procesą VUL Santariškių klinikose, pristato naujoves Vilniaus radiologų draugijos posėdžiuose.
Daugelis Radiologų draugijos narių aktyviai dalyvauja spausdinant straipsnius medicinos periodikoje. Ataskaitiniu laikotarpiu draugijos nariai spausdino straipsnius žurnale „Sveikatos mokslai“, jie skirti LRA konferencijoms:
2003 m. – 23 straipsnius parašė iš viso 47 autoriai, 2004 m. – 17 straipsnių ir 29 autoriai, 2005 m. – 14 straipsnių ir 34 autoriai. Spausdinami straipsniai ir kituose referuojamuose Lietuvos medicinos žurnaluose, periodinėje spaudoje, užsienio medicinos žurnaluose.
Draugijos nariai yra įstoję į tarptautines radiologų draugijas ir ten aktyviai dalyvauja, skaito pranešimus, spausdinamos jų tezės, ruošia stendinius ar elektroninius pranešimus. Kadangi visos informacijos apie tarptautines išvykas neturime, galime tik paminėti, kad VRD nariai yra įstoję ir dalyvauja Europos radiologų kongresuose, tarptautinėse konferencijose PACS klausimais, Europos gastroenterologų, Europos neuroradiologų, radiacinės saugos kongresuose, tarptautinėse magnetinio rezonanso mokyklose, vyksta į stažuotes Vokietijoje, švedijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje. Aktyviai dalyvaujama Europos MATRA programoje, kuri siekia sukurti radiologijos įvairių sričių kokybės kontrolės programą Lietuvoje.
Daugelis Vilniaus radiologų draugijos narių vykdo aktyvią mokslinę veiklą, vadovauja daktaro disertacijoms, konsultuoja, dalyvauja mokslinių darbų gynimo
komitetuose, oponuoja, recenzuoja spausdintus darbus, monografijas, mokymo priemones ir kt. Draugijos nariai nuolat kelia dalykinę kvalifikaciją posėdžiuose, stažuotėse, kursuose, užsienio šalių radiologų konferencijose ir kt.
Nepaisant aktyvios ir visapusiškos veiklos, draugijos darbe neišvengta ir trūkumų. Per mažai draugijos narių įsitraukia į aktyvią veiklą, dažniausiai pranešėjų poste matome tuos pačius veidus. Reikėtų daugiau narių įtraukti į aktyvią veiklą, draugijos valdybai aktyviau skatinti jos narius. Sunkumų sulaukiame ir renkant nario mokesčius, daugelis narių vėluoja, o kartais ir pamiršta susimokėti. Esame pasyvūs Vilniaus medikų draugijos veikloje.
Naujai išrinktai draugijos valdybai linkime toliau sėkmingai tęsti pradėtus darbus ir atkreipti dėmesį į trūkumus bei juos šalinti.

Parengė: J.Dementavičienė, A.Bartusevičienė

Komentarai