radiologija.lt / Mokslai / KMU radiologijos rezidentūra / Radiologijos rezidentūros programos anotacija Printable version

Radiologijos rezidentūros programos anotacija

1. Programos tikslai: radiologijos rezidentūra – trečiosios pakopos profesinės universitetinės medicininės krypties studijos – viena iš gydytojų podiplominių nuosekliųjų studijų formų. Jos tikslas - paruošti praktinei veiklai kvalifikuotus radiologus, gerai išmanančius visas bendrosios radiologijos sritis, turinčius pakankamai praktinių įgūdžių ir klinikinių žinių, leidžiančių dirbti bet kurios sveikatos priežiūros įstaigos radiologijos skyriuje ar kabinete.
Studijų uždaviniai įsisavinimo lygiams: 1 – žinojimo: baigęs radiologijos rezidentūrą rezidentas turi žinoti visų sričių radiologinę anatomiją, įvairių patologinių būklių radiologinę simptomatiką ir diferencinę diagnostiką, visų radiologinių tyrimų metodikas; 2 – mokėjimo: rezidentas turi mokėti planuoti optimalų konkrečios klinikinės situacijos  ir radiacinės saugos požiūriu paciento radiologinį ištyrimą, teisingai interpretuoti radiologinių tyrimų duomenis; 3 – gebėjimo: - rezidentas turi įsisavinti privalomas pagal gydytojo radiologo normą radiologinių tyrimų metodikas ir manipuliacijas.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos  internatūra, t. y., stojantieji į radiologijos rezidentūrą turi būti įgiję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintys Lietuvos Respublikos ar užsienyje išduotus, Lietuvos teisės aktų numatyta tvarka pripažintus, aukštojo mokslo diplomą ir internatūros (pirminės rezidentūros) pažymėjimą.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių kalba.
5. Studijų turinys:  studijų turinys grindžiamas vientisųjų universitetinių studijų metu įgytomis žiniomis bei gebėjimais ir nustatomas pagal patvirtintą ir registruotą radiologijos rezidentūros programą, skirtą gydytojo radiologo profesinei kvalifikacijai įgyti.
Rezidentūros programą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinių užsiėmimų metu rezidentas studijuoja žmogaus organų radiologinę anatomiją, įvairių organinių ir funkcinių patologinių būklių radiologinę simptomatiką, patogenezinius mechanizmus,  diagnostikos skirtingais radiologiniais tyrimo metodais galimybes, radiologinės etikos principus. Mokymuisi naudoja klasikinę ir naujausią periodinę literatūrą, kurią apbendrina  ir atsiskaito vadovui teorinių seminarų metu. Teorinį kursą skaito Universiteto dėstytojai.
Praktinė veikla atliekama vadovaujant rezidento vadovui rezidentūros bazėse, parinktose atitinkamai rezidentūros programos daliai. Pagrindinė Kauno medicinos universiteto radiologijos rezidentūros bazė yra Kauno medicinos universiteto Radiologijos klinika (rentgenologijos, tomografijų, intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos skyriai).

Eil. Nr. Ciklo pavadinimas Ciklų apimtis(kreditais) Pastabos
1 Baziniai mokslai 4 Fizikos, biochemijos, farmakologijos, informatikos elementai radiologijoje, radiacinė sauga, administravimo, valdymo, mokslinio tiriamojo darbo pagrindai.
2 Galvos–kaklo radiologija 10 Galvos-kaklo kaulinių ir minkštųjų struktūrų (seilių liaukos,  kaklo kraujagyslės, skydliaukė ir kt) radiologinė diagnostika
3 Neuroradiologija 18  
4 Raumenų-skeleto radiologija 22  
5 Krūtinės ląstos radiologija 20 Kvėpavimo sistemos, širdies-kraujagyslių sistemos radiologinė diagnostika
6 Virškinimo trakto radiologija 20  
7 Pilvo-dubens organų radiologija 28 Virškinimo sistemos parenchiminių organų, inkstų, antinksčių, blužnies šlapimo takų, prostat radiologinė diagnostika
8 Pediatrinė radiologija 16  
9 Moters specialioji radiologija 8 Krūtų, gimdos ir jos priedų radiologinė diagnostika, vaisiaus radiologiniai tyrimai
10 Branduolinė medicina 12  
11 Intervencinė radiologija 16 Pagrindiniai intervencinės radiologijos tyrimai ir minimaliai invazinės gydymo procedūros.
12 Pasirenkamieji 2 Atrankiniai mamografiniai tyrimai, neonatologinė radiologija

6. Praktikos apibūdinimas:  visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse (Kauno medicinos universiteto klinikos Radiologijos klinikos skyriuose, Kauno onkologijos ir Raudonojo Kryžiaus ligoninių rentgeno diagnostikos skyriuose). Ji organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
Rezidentas, vadovaujamas skyriaus vadovo, dirba kaip gydytojas ordinatorius, laikosi klinikos nustatytų darbo tvarkos taisyklių, įsisavina įvairių radiologinių tyrimo metodų atlikimo metodikas, mokosi dirbti savarankiškai, planuoti paciento radiologinį išyrimą, bendradarbiauti su kitų klinikų gydytojais, sprendžiant konkrečias klinikines problemas.
7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis egzaminas, prieš kurį reikia pristatyti  rezidentūros darbo apskaitos knygelę, charakteristiką, pasirašytą rezidentūros koordinatoriaus, mokslinius tiriamuosius darbus.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Radiologijos klinikos asist. gyd. Eglė Jonaitienė