Echoskopija

Lietuvos ultragarso asociacija http://www.ultragarsas.lt/

Ultragarso asociacijos įstatai

1. BENDRIEJI NUOSTATAI  

1.1. Ultragarso asociacija, toliau šiuose įstatuose vadinama asociacija, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Ultragarso asociacijos teisinė forma — asociacija.
1.3. Asociacijos pavadinimas: Ultragarso asociacija.
1.4. Asociacijos buveinė: Santariškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacija įsteigta neribotam laikui.
1.6. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikoje.
1.7. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų istatymu, kitais įstatymais ir įstatymus lydinčiais teisės aktais, šiais įstatais.