radiologija.lt / Radiologija / Echoskopija / Ultragarso asociacijos įstatai Printable version

Ultragarso asociacijos įstatai

1. BENDRIEJI NUOSTATAI  

1.1. Ultragarso asociacija, toliau šiuose įstatuose vadinama asociacija, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Ultragarso asociacijos teisinė forma — asociacija.
1.3. Asociacijos pavadinimas: Ultragarso asociacija.
1.4. Asociacijos buveinė: Santariškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacija įsteigta neribotam laikui.
1.6. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikoje.
1.7. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų istatymu, kitais įstatymais ir įstatymus lydinčiais teisės aktais, šiais įstatais.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindinis asociacijos tikslas yra suvienyti ultragarsinės diagnostikos ir terapijos darbuotojus, sprendžiant jų profesinius, socialinius ir etinius klausimus, kelti jų profesinę kvalifikaciją.
2.2. Asociacijos uždaviniai:
2.2.1. Dalyvauti ruošiant ir svarstant norminius aktus ir kt. dokumentus, reglamentuojančius specialistų paruošimo, darbą, kvalifikacijos kėlimą.
2.2.2. Organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas, simpoziumus, tyrimus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitais juridinis ar fiziniais asmenimis.
2.2.3. Dalyvauti rengiant ir tobulinant svelkatos apsaugos įstatymus, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitomis valdymo institucijoms strateginiais ultragarsinės diagnostikos ir terapijos plėtros klausimais.
2.2.4. Skelbti asociacijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti mokslinių suvažiavimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kitus leidinius.
2.2.5. Dalyvauti atestuojant specialistus, įvertinti jų kvalifikaciją ir rekomenduoti į atitinkamą darbą. Padėti jiems ginti profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose.
2.2.6. Bendradarbiauti su Lietuvos Gydytojų Sąjunga ir kitomis medicininėmis draugijomis, asociacijomis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
2.2.7. Organizuoti ar vykdyti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, siekiant gerinti ultragarso diagnostikos specialistų žinias, šviesti visuomenę ultragarso diagnostikos klausimais.
2.2.8. Ivairiomis formomis šviesti visuomenę ultragarso diagnostikos klausimais.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams igyvendinti asociacija turi teisę:
3.1.1. nekliudomai rašte, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
3.1.2. aiškinti visuomenei apie ultragarso diagnostikos privalumus;
3.1.3. rūpintis sveikatos priežiūros specialistų mokymu ir tobulinimu, organizuoti suvažiavimus ir seminarus, leisti ir platinti metodinius bei mokslinius leidinius;
3.1.4. kreiptis su skundais dėl pažeistų asociacijos narių ar visuomenės interesų gynimo į valstybės, savivaldos institucijas, įstaigas, teismą, fizinius ar juridinius asmenis;
3.1.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.6. samdyti asmenis asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ar juridinių asmenų;
3.1.8. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, viešąsias istaigas;
3.1.9. steigti labdaros ir paramos fondus;
3.1.10. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;
3.1.11. gauti paramą;
3.1.12. naudoti lėšas asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
3.1.13. užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines organizacijas;
3.1.14. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka asociacijos filialus ir atstovybes;
3.1.15. nutraukti savo veiklą;
3.1.16. prisiimti įstatymų ir įstatų nedraudžiamus įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais, o taip pat su kitais trečiaisiais asmenimis;
3.1.17. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;
3.1.18. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiuose įstatuose numatytiems tikslams pasiekti: garso įrašų, vaizdo įrašų, knygų, žurnalų, laikraščių leidyba ar gamyba, kvalifikacijos tobulinimas, papildomas mokymas, teikimas.
3.2. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.

4. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

4.1.Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.
4.2. Asmuo pageidaujantis tapti asociacijos nariu pasirenka pageidaujamą asociacijos skyrių ar filialą (jeigu tokie sudaromi),ir pasirinkto skyriaus ar filialo vadovui (jeigu jie yra paskirti) pateikia prašymą priimti į asociaciją. Prašymas rašomas asociacijos prezidento vardu. Prašyme nurodoma prašančiojo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.
4.3. Asociacijos narius į asociaciją priima asociacijos prezidentas. Priėmęs sprendimą asmenį priimti į asociaciją, asociacijos prezidentas naują narį įregistruoja narių registracijos knygoje ir išduoda nario pažymėjimą. Narių registracijos knygoje nurodoma kuriam asociacijos skyriui ar filialui narys priklauso.
4.4. Asociacijos narys turi teisę keisti skyrių ar filialą (jeigu tokie sudaromi) pateikdamas prašymą asociacijos prezidentui. Pakeitus skyrių ar filialą apie tai atžymima narių registracijos knygoje.
4.5. Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš asociacijos padavęs prašymą asociacijos prezidentui. Prašyme turi būti nurodyta, nuo kurios dienos narys pageidauja išstoti iš asociacijos. Narystė laikoma nutraukta nuo prešymo užregistravimo dienos, jei prašyme nenurodyta kita data.
4.6. Narystė asociacijoje nutraukiama pasibaigus juridiniam asmeniui arba asmeniui mirus.
4.7. Pašalinti iš asociacijos gali asociacijos valdyba:
4.7.1. kai narys nesilaiko asociacijos įstatų;
4.7.2. kai narys dėl savo netinkamo elgesio ar veiklos kenkia asociacijos interesams;
4.7.3. kai narys nesumoka nario mokesčio suvažiavimo nustatyta tvarka arba nesumoka stojamojo įnašo, kurio mokėjimas nariui buvo atidėtas;
4.8. Įšstojusiam ar pašalintam iš asociacijos nariui, asociacija stojamojo įnašo, nario mokesčio ir (ar) kitų asociacijai perduotų lėšų ir (ar) turto negrąžina.
4.9. Garbės nariais išrenkami ir paskelbiami asociacijai nusipelnę žmonės. Garbės narius, valdybos teikimu, išrenka ir paskelbia asociacijos suvažiavimas.
4.10. Stojamojo mokesčio ir nario mokesčio mokėjimo tvarką ir mokesčio dydį nustato suvažiavimas. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. Garbės nariai suvažiavime neturi balso teisės.

5. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos narių teisės:
5.1.1. rinkti ir būti išrinktais į visus asociacijos organus;
5.1.2. dalyvauti visose asociacijos sudarytose darbo grupėse ir organizuojamuose renginiuose;
5.1.3. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.1.4. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos
veiklą;
5.1.5. reikšti nuomonę raštu ir teikti pasiūlymus asociacijos veiklos klausimais;
5.1.6. apskųsti teismui asociacijos organų sprendimus, jei jie prieštarauja šiems įstatams ar kitiems
teisės aktams;
5.1.7. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.2. Asociacijos narių pareigos:
5.2.1. laikytis asociacijos įstatų,
5.2.2. vykdyti asociacijos valdymo organų sprendimus, priimtus asociacijos įstatų nustatyta tvarka;
5.2.3. laiku sumokėti stojamąjį įnašą;
5.2.4. nustatytu laiku mokėti nario mokestį.
5.3. Garbės nariams šių įstatų 5.1. ir 5.2. punktai netaikomi.

6. ASOCIACIJOS ORGANAI

6. Asociacijos organai yra šie:
6.1. Suvažiavimas;
6.2. Valdyba;
6.3 Prezidentas.

7. SUVAŽIAVIMAS

7.1. Aukščiausias asociacijos organas yra suvažiavimas.
7.2. Suvažiavimas turi visas visuotinio narių susirinkimo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatyme.
7.3. Suvažiavime dalyvauja asociacijos nariai. Garbės nariai suvažiavime dalyvauja svečio
teisėmis.
7.4. Suvažiavimas:
7.4.1. priima, pildo ir keičia asociacijos įstatus;
7.4.2. renka ir atšaukia asociacijos valdybos narius;
7.4.3. renka ir atšaukia asociacijos prezidentą;
7.4.4. renka ir skelbia asociacijos garbės narius;
7.4.5. nustato asociacijos narių stojamojo įnašo dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.4.6. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
7.4.7. tvirtina asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatą ir pajamų paskirstymą;
7.4.8. tvirtina asociacijos veiklos programas;
7.4.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu.
7.4.10. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo
7.5. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys
suvažiavime turi vieną balsą.
7.6. Suvažiavimas šaukiamas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos. Jį šaukia asociacijos prezidentas. Neeilinis suvažiavimas turi būti
sušauktas, jei to reikalauja arba 1/5 asociacijos narių, arba asociacijos valdyba, arba asociacijos prezidentas.
7.7. Apie šaukiamą suvažiavimą asociacijos prezidentas privalo paskelbti visiems nariams
registruotu laišku arba pasirašytinai, arba viešai paskelbiant spaudoje įstatuose nurodytame
dienraštyje (jeigu asociacijoje yra daugiau nei 40 narių) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų iki suvažiavimo dienos.
7.8. Jeigu šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, nariai, įstatų 7.7 punkte nustatyta tvarka, turi
būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki suvažiavimo dienos.
7.9. Pranešime apie suvažiavimo sušaukimą turi būti nurodyta:
7.9.1. suvažiavimo darbotvarkė
7.9.2. suvažiavimo data ir laikas;
7.9.3. suvažiavimo adresas.
7.10. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos
narių. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra
jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, šių
įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek suvažiavime dalyvavo
narių.
7.11. Įstatų 7.4.1 ir 7.4.10 punktuose nurodytiems suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
7.12. Valdybos nariai renkami iš pasiūlytų kandidatų. Į valdybą išrenkami daugiausiai balsų
surinkusių 11 kandidatų; jeigu yra bent du kandidatai, surinkę vienodą balsų skaičių ir galintys
patekti į valdybą, tačiau tokiu atveju būtų daugiau kaip 11 valdybos narių, dėl šių kandidatų
išrinkimo į valdybą balsuojama atskirai (atskiras rinkimų ratas).

8. VALDYBA

8.1. Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas.
8.2. Valdybą sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos kadencija - 2 (dveji) metai.
8.3. Valdybos nariai renkami suvažiavime. Valdybos nariai turi atitikti teisės aktų keliamus
reikalavimus.
8.4. Suvažiavime renkamų valdybos narių kandidatūras siūlo asociacijos nariai.
8.5. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
8.6. Asociacijos suvažiavimas gali atšaukti suvažiavime išrinktus valdybos narius nesibaigus jų
kadencijai.
8.7. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip
prieš 14 dienų raštu įspėjęs asociacijos prezidentą.
8.8. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.
8.9. Valdyba:
8.9.1. tvirtina asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
8.9.2. steigia ir naikina asociacijos atstovybes ir filialus, skiria ir atšaukia atstovybių ir filialų
organų narius;
8.9.3. tvirtina asociacijos atstovybių ir filialų nuostatus;
8.9.4. teikia asociacijos suvažiavimui asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos ir pajamų paskirstymo
skyriams ir filialams projektus;
8.9.5. vykdo pajamų ir išlaidų sąmatos kontrolę;
8.9.6. teikia asociacijos suvažiavimui asociacijos veiklos programų projektus;
8.9.7. priima sprendimą dėl stojimo į tarptautines organizacijas ar išstojimo iš jų;;
8.9.8. priima šių įstatų 12.2. punkte numatytą sprendimą dėl asociacijos turto perleidimo ar
valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių į asociacijos turtą apribojimo;
8.9.9. sprendžia kitus su asociacijos veikla susijusius klausimus, jeigu jie nėra priskirti
suvažiavimo ar asociacijos prezidento kompetencijai.
8.10. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Prašymas dėl
valdybos posėdžio sušaukimo pateikiamas valdybos pirmininkui.
8.11. Valdybos posėdžiai šaukiami, atsižvelgiant į poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 (du) kartus per
metus. Valdybos posėdį sušaukia valdybos pirmininkas.
8.12. Valdybos posėdžio nariai informuojami apie valdybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne
vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio datos.
8.13. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už" ir „prieš" pasiskirsčius po
lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
8.14. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis
susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu.
8.15. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja
daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais
posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų "už" negu "prieš".
8.16. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

9. PREZIDENTAS

9.1. Prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.
9.2. Prezidentu turi būti fizinis asmuo.
9.3. Prezidentą renka ir atšaukia suvažiavimas. Prezidentas renkamas 2 (dviejų) metų kadencijai.
9.4. Prezidentui už jo veiklą asociacijoje gali būti atlyginama asociacijos suvažiavimo ir teisės
aktų nustatyta tvarka.
9.5. Prezidentas organizuoja kasdieninę asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia
darbuotojus, skatina juos ir skiria nuobaudas, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės
nustatyta tvarka, atstovauja asociaciją teisme, arbitraže, valstybinės valdžios ir valdymo
institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
9.6. Prezidentas veikia asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
Sudarydamas sandorius prezidentas neturi teisės viršyti suvažiavime patvirtintos pajamų ir išlaidų
sąmatos.
9.7. Prezidentas atsako už:
9.7.1. asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
9.7.2. suvažiavimo sušaukimą;
9.7.3. pranešimą asociacijos suvažiavimui apie esminius įvykius, turinčius reikšmės asociacijos
veiklai;
9.7.4. asociacijos narių apskaitą;
9.7.5. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
9.7.6. informacijos ir dokumentų pateikimą suvažiavimui ir asociacijos valdybai;
9.7.7. asociacijos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui;
9.7.8. įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nustatyta tvarka;
9.7.9. informacijos pateikimą nariams;
9.7.10. asociacijos veiklos ataskaitos suvažiavimui pateikimą. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi
būti nurodyta:
9.7.10.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
9.7.10.2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
9.7.10.3. asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
9.7.10.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

10. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

10.1. Asociacijos pajamų šaltiniai:
10.1.1. stojamieji narių įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
10.1.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
10.1.3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauta parama;
10.1.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;
10.1.5. asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
10.1.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
10.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
10.2. Asociacija nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti,
užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į
jį gali tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus ir
tik asociacijos valdybos sprendimu.
10.3. Asociacijos lėšos naudojamos asociacijos uždaviniams ir tikslams įgyvendinti pagal
sudaromą pajamų ir išlaidų sąmatą. Metinę pajamų ir išlaidų sąmatą tvirtina suvažiavimas.
10.4. Asociacija neturi teisės:
10.4.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, asociacijos valdybos
nariui, asociacijos prezidentui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais
susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;
10.4.2. mokėti asociacijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turtą;
10.4.3. asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos nariams, asociacijos
valdybos nariams, asociacijos prezidentui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems
asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais
susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už
suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
10.4.4. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės
sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
10.4.5. skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
10.4.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
10.4.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu
yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
10.4.8. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu
yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą yra
labdaros gavėjas;
10.5. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą
turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą,
jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti
pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose įstatuose yra
nustatyta, tikslams.

11. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

11.1. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos skyrių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
11.2. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti asociacijos nariui susipažinti ir leisti kopijuoti asociacijos įstatus, sėtinės finansinės atskaitomybės dokumentus, asociacijos veiklos ataskaitas, konferencijų protokolus ar kitus dokumentus, kuriais įforminti suvažiavimo sprendimai, valdybos posėdžių protokolus, kitą asociacijos informaciją, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o taip pat dokumentus, kuriais įforminti asociacijos organų sprendimai.
11.3. Asociacijos dokumentai ar kita informacija asociacijos nariams turi būti pateikiama nemokamai.

12. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

12.1. Asociacijos vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Civilinį kodeksą, asociacijų įstatymą
ar šiuos įstatus, skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje "Respublika".
12.2. Asociacijos konferencijų sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti
asociacijos narius, kreditorius ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo
priėmimo. Sprendimai ir kiti pranešimai įteikiami pasirašytinai, arba išsiunčiami registruotais
laiškais, arba skelbiami šių įstatų 12.1. punkte nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje.
12.3. Apie asociacijos likvidavimą skelbiama po sprendimo likviduoti asociaciją priėmimo
remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.112 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

13. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1. Asociacija gali būti reorganizuota asociacijos suvažiavimo sprendimu 2/3 narių balsų
dauguma.
13.2. Asociacija reorganizuojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Reorganizavimo sąlygas
rengia valdyba.
13.3. Asociacija likviduojama:
13.3.1. suvažiavimo sprendimu 2/3 narių balsų dauguma;
13.3.2. kai lieka mažiau nei trys asociacijos nariai;
13.3.3. teismo sprendimu.
13.4. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių
sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų
nustatyta tvarka.
13.5. Asociacija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
13.6. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių
reikalavimus, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar
kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato asociacijos suvažiavimas ar teismas,
priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Asociacijos įstatai keičiami suvažiavimo sprendimu, priimtu 2/3 suvažiavime dalyvaujančių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos prezidentas. Įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre.
Įstatai pasirašyti 2008 m. balandžio 23 d.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo: Albertas Ulys, asmens kodas 35709200363,
gyvenantis Vilniuje, Birutės g. 38-2.